Natasha L

Height: 165
B: 81 W: 58 H: 85.0 S: 24.50
Hair: Dark Blonde
Eyes: Light Blue
W1006
Maria R

Height: 168
B: 85 W: 61 H: 93.0 S: 24.50
Hair: Blonde
Eyes: Blue
W0780
Natalia M

Height: 169
B: 92 W: 74 H: 99.0 S: 23.00
Hair: Dark Blond
Eyes: Grey-green
W0548
Maria Zu

Height: 171
B: 88 W: 64 H: 94.0 S: 25.00
Hair: Blonde
Eyes: Green
W0704
Ana O

Height: 178
B: 107 W: 102 H: 119.0 S: 26.00
Hair: Dark Brown
Eyes: Blue
W0960
Anna Z

Height: 177
B: 93 W: 70 H: 100.0 S: 27.00
Hair: Dark Blonde
Eyes: Green Brown
W0642
Yulia Suzuki

Height: 165
B: 88 W: 62 H: 86.0 S: 24.50
Hair: Blonde
Eyes: Blue
W0800
Arina M

Height: 175
B: 85 W: 61 H: 91.0 S: 26.50
Hair: Brunette
Eyes: Grey-Blue
W1007
Silvia R

Height: 163
B: 88 W: 57 H: 85.0 S: 24.00
Hair: Dark brown
Eyes: Dark brown
W1008
Destinee K

Height: 160
B: 86 W: 71 H: 109.0 S: 23.00
Hair: Dark Brown
Eyes: Dark Brown
W0998
Olesya S

Height: 170
B: 85 W: 63 H: 90.0 S: 23.50
Hair: Blonde
Eyes: Grey-Blue
W0526
Kartika

Height: 160
B: 84 W: 72 H: 86.0 S: 25.00
Hair: Brown
Eyes: Brown (Natural eye color)
W0709
Alessandra

Height: 171
B: 86 W: 66 H: 92.0 S: 24.00
Hair: Brown
Eyes: Hazel
W0520
Marushka

Height: 173
B: 90 W: 66 H: 96.0 S: 25.00
Hair: L. Brown
Eyes: Hazel
W0712
Moe D

Height: 165
B: W: H: S: 24.50
Hair: Brown
Eyes: Brown-Green
W0872
Zhenik

Height: 169
B: 89 W: 68 H: 98.0 S: 26.00
Hair: Brown
Eyes: Brown
W0574
Sofia P

Height: 168
B: 81 W: 62 H: 90.0 S: 24.50
Hair: L.Brown
Eyes: Green/greay
W0842
Veronika N

Height: 164
B: 80 W: 59 H: 90.0 S: 24.50
Hair: Brown
Eyes: Blue Gray
W0594
Suzuki Elena

Height: 174
B: 88 W: 61 H: 91.0 S: 25.00
Hair: Blond
Eyes: blue
W0301
Amanda

Height: 172
B: 77 W: 68 H: 93.0 S: 26.00
Hair: Brown
Eyes: Blue
W0575
Natalia S

Height: 156
B: 85 W: 64 H: 86.0 S: 24.00
Hair: Brown
Eyes: Brown
W0499
Nika

Height: 167
B: 78 W: 58 H: 87.0 S: 23.50
Hair: Brown
Eyes: chameleon green
W0698
Daria

Height: 164
B: 88 W: 68 H: 93.0 S: 23.00
Hair: Blond
Eyes: Blue-Green
W0650
Ydalmi

Height: 167
B: 85 W: 65 H: 89.0 S: 25.00
Hair: Brown
Eyes: Brown
W0590
Irina S

Height: 172
B: 88 W: 62 H: 89.0 S: 25.00
Hair: Blond
Eyes: Blue
W0078
Sophiya D

Height: 166
B: 81 W: 59 H: 86.5 S: 24.00
Hair: Black
Eyes: D. Brown
W0864
Maria S

Height: 164
B: 87 W: 70 H: 97.0 S: 24.50
Hair: Light Brown
Eyes: Brown-Green
W0470
Chiyomi W

Height: 164
B: 85 W: 68 H: 91.0 S: 24.50
Hair: LightBrown
Eyes: HazelGree
W0691
Bruna N

Height: 160
B: 90 W: 64 H: 90.0 S: 24.50
Hair: Dark Brown
Eyes: Dark Brown
W0963
Karolina S

Height: 172
B: 83 W: 61 H: 89.0 S: 25.50
Hair: L.Brown
Eyes: Brown
W0760